Prezentacja PERF ECHO

INNOWACJA W PROCESIE OCENY

Gama narzędzi PerformanSe skonstruowana została wokół tego podstawowego narzędzia, będącego kwestionariuszem samooceny, który bada „zamaskowany”, „nieświadomy” obraz ocenianego (nie w sensie psychoanalitycznym – po prostu osoba odpowiada na pytania kwestionariusza nie wiedząc, co jest mierzone), pokazując jego najbardziej prawdopodobne, spontaniczne zachowania.

PERF ECHO zostało stworzone, by wspomagać proces poznania zachowań i motywacji ludzi w kontekście pracy zawodowej, i przeznaczone jest dla wszystkich specjalistów od ZZL, którzy uważają dialog za podstawowy i fundamentalny element każdego procesu oceny.

PERF ECHO stanowi idealną podstawę do rozmowy i pogłębiania wiedzy o danej osobie oraz nadaje procesowi oceny nowy wymiar, bazujący na przejrzystości, dążąc do uczynienia z osoby ocenianej podmiotu, będącego zaangażowanym, autonomicznym i aktywnym uczestnikiem procesu oceny.

KONSTRUKCJA NARZĘDZIA

PERF ECHO to kwestionariusz samooceny. Składa się z 70 pytań, po 2 propozycje odpowiedzi w każdym pytaniu. Osoba wykonująca test wybiera, zgodnie z subiektywną hierarchią, między dwiema przedstawionymi propozycjami.

Czas wypełniania: około 10-15 minut.

Dzięki takiej konstrukcji narzędzia unika się:

 • stosowania przez ocenianego strategii „globalnej” (dostosowywanie odpowiedzi do specyficznej sytuacji)
 • dokonywania przez ocenianego wyborów ukierunkowanych (wpływ aprobaty społecznej)
 • ujawniania cechy, badanej danym pytaniem (każda odpowiedź bada kilka różnych cech)
 • zmęczenia badaniem (zajmuje ono ok. 10-15 minut)

Narzędziem tym nie można manipulować!

WYNIKI

Wynik otrzymuje się natychmiast, (czas generowania raportu to ok. 1 min.), w 3 różnych formach:

 1. Raport – dokument przeznaczony dla osoby ocenianej, jest to opis osobowości w kontekście pracy, złożony z 6 rozdziałów: Pierwsze wrażenia, Praca, Życie w społeczeństwie, Stosunek do zwierzchników, Reakcja na stres, Otoczenie zawodowe (najodpowiedniejsze).
 2. Mocne strony i czułe punkty – to podsumowanie powyższego opisu w postaci pojedynczych zdań, przedstawiających mocne strony i czułe punkty badanego, w sposób syntetyczny i bardziej kategoryczny.
 3. Wykresy – są ich 2 rodzaje, przeznaczone dla oceniającego, na ich podstawie można dokonać kompleksowej analizy 20 cech osobowości, zorganizowanych w 10 dwubiegunowych wymiarów, i ich kombinacji, w kontekście pracy.

ZASTOSOWANIE

Wyniki otrzymane na bazie PERF ECHO służą do dokonania indywidualnej oceny badanego i mogą mieć zastosowanie:

 • w procesie rekrutacji,
 • przy ocenie rocznej pracowników,
 • jako element Assessment Centre,
 • przy tworzeniu ścieżek kariery,
 • w coachingu,
 • przy badaniu potrzeb szkoleniowych
 • przy ocenie skuteczności szkoleń, itp.

W razie potrzeby mogą być uzupełnione o inne informacje, bez potrzeby wykonywania kolejnego testu, dzięki narzędziom komplementarnym.

UŻYTKOWNICY

Narzędzie PerformanSe-Dialecho stworzone zostało z myślą o specjalistach Zarządzania Zasobami Ludzkimi pracujących:

 • w przedsiębiorstwach (specjalista ds. rekrutacji – specjalista ds. rozwoju pracowników – specjalista HR…),
 • w instytucjach (doradca zawodowy – pedagog szkolny…),
 • w firmach zajmujących się działalnością doradczą (coaching – szkolenia – rekrutacje – bilanse kompetencji…).

Aby móc posługiwać się narzędziem, umiejętnie interpretować wyniki oraz jak najpełniej wykorzystać informacje z nich płynące, trzeba przejść 3-dniowe szkolenie.

Prezentacja PERF ECHO

Prezentacja PERF ECHO