Prezentacja PERF DIALECHO

PERF DIALECHO składa się z 2 niezależnych, lecz uzupełniających się modułów: ECHO i DIALOG.

Pozwalają one uzyskać Obraz Siebie badanego, widziany z różnych ujęć (ilustracja):

Nałożenie uzyskanych wyników pozwala na dokonanie analizy porównawczej, na dostrzeżenie zbieżności w „Obrazach Siebie”, ale też występujących między nimi rozbieżności. Istnienie tych rozbieżności, przyczyny i skutki ich występowania, ich wpływ na pracę oraz skuteczność osoby badanej należy z nią omówić, nawiązując z nią prawdziwy dialog, dzięki czemu obie strony procesu oceny są aktywne i zaangażowane.

Wyniki Perf Dialecho

Wyniki otrzymuje się natychmiast, (czas generowania raportu to ok. 1 min.), w 3 różnych formach:

1. Raport – dokument przeznaczony dla osoby ocenianej, jest to opis osobowości w kontekście pracy, złożony z 6 rozdziałów: Pierwsze wrażenia, Praca, Życie w społeczeństwie, Stosunek do zwierzchników, Reakcja na stres, Otoczenie zawodowe (najodpowiedniejsze).

2. Mocne strony i czułe punkty – to podsumowanie powyższego opisu w postaci pojedynczych zdań, przedstawiających mocne strony i czułe punkty badanego, w sposób syntetyczny i bardziej kategoryczny.

3. Wykresy – są ich 2 rodzaje (dla Echo), przeznaczone dla oceniającego, na ich podstawie można dokonać kompleksowej analizy 20 cech osobowości (zorganizowanych w 10 dwubiegunowych wymiarów) i ich kombinacji, w kontekście pracy.

Analiza wykresów, której opanowanie jest niezbędne, by w pełni korzystać z bogatych informacji, jakich dostarczają, pozwala m.in. ocenić:

  • Potencjalną energię badanego, którą uaktywnia w sytuacjach nowych lub trudnych,
  • Motory wewnętrzne, które popychają go do działania,
  • Umiejętności uczenia się i dostosowywania w różnych środowiskach,
  • Motywacje, ambicje zawodowe,
  • Umiejętności menedżerskie,
  • Sposób myślenia i przetwarzania informacji, itd.

W razie potrzeby wiedza o zachowaniach badanego w kontekście zawodowym może być uzupełniona o inne informacje, bez potrzeby wykonywania kolejnych testów, dzięki narzędziom komplementarnym.

Prezentacja DIALECHO

Prezentacja DIALECHO