Prezentacja PERF MANAGER

OCZEKIWANIA I WYMAGANIA KLIENTA

PERF Manager to narzędzie dla specjalistów HR, ułatwiające podejmowanie decyzji w procesach oceny kandydatów na stanowiska menedżerskie lub już wypełniających takie funkcje, przed którymi w pracy zawodowej stoją wyzwania natury ludzkiej, strategicznej lub organizacyjnej.
Pozwala zatem:

 • dokonywać obiektywnej oceny umiejętności menedżerskich pracowników, w procesie rekrutacji czy zarządzania talentami,
 • wdrożyć efektywne metody rozwoju menedżerskiego, dostosowane do rzeczywistych potrzeb pracowników
 • zaangażować pracowników w ich własny rozwój, dzięki uzmysłowieniu im jakie są ich atuty, a jakie obszary do poprawy,

ZASADY KONSTRUKCJI NARZĘDZIA

Model kompetencji PERF MANAGER został skrupulatnie opracowany w trzyetapowym procesie:

  1. ustalenie obecnego stanu zasad sztuki menedżerskiej: analiza literatury i opublikowanych badań dotyczących managementu

  2. wywiady z ekspertami i specjalistami ds. Managementu:

Te dwa etapy pozwoliły firmie PerformanSe na określenie głównych zadań menedżerskich oraz kluczowych kompetencji behawioralnych, pozwalających wypełniać te zadania w sposób jak najbardziej komfortowy.

  3. skalowanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie menedżerów, zajmujących stanowiska o różnych poziomach odpowiedzialności, w różnych sektorach gospodarki, we Francji i poza nią.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

PRACOWNIK:

 • Uświadomienie sobie swoich atutów i obszarów do poprawy
 • Zaangażowanie we własny rozwój
 • Relacje z firmą oparte na zaufaniu i wymianie opinii

DZIAŁ HR:

 • Lepsza znajomość profilu menedżerskiego pracowników firmy
 • Wspólne zarządzanie rozwojem kompetencji
 • Decyzje bardziej obiektywne, wiarygodne i nadzorowane

FIRMA:

 • Stworzenie odpowiednich i rentownych zasad wspierania menedżerów
 • Optymalizacja wykorzystania wewnętrznych Zasobów Ludzkich
 • Redukcja błędów w rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej

Prezentacja PERF MANAGER

Prezentacja PERF MANAGER